وایسادنیا...........Vaisa Donya زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نا زیباست آن تدبیر ماست زندگی آب روانی است روان می گذرد آن چه تقدیر من و توست همان می گذرد (دکتر شریعتی) باتشکرمنصورصفری tag:http://plzw8.mihanblog.com 2020-05-29T18:32:32+01:00 mihanblog.com خدایا ... 2015-07-11T07:05:15+01:00 2015-07-11T07:05:15+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/492 منصور صفری خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...از عرش صدای ربنا می آید / آوای خوش خدا خدا می آید فریاد که درهای بهشت باز کنید / مهمان خدا سوی خدا می آیدوقت کم است باید خوب باشم مهربان باشم... ودوست بدارم همه ی زیبایی ها را... ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻬﺸت است ...  خدایا ...!
گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...،
این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ...
این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...

از عرش صدای ربنا می آید / آوای خوش خدا خدا می آید
فریاد که درهای بهشت باز کنید / مهمان خدا سوی خدا می آید

وقت کم است باید خوب باشم
مهربان باشم...
ودوست بدارم همه ی زیبایی ها را...
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ :
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻬﺸت است ...

 

]]>
دستان مرا بگیر 2015-07-10T15:20:51+01:00 2015-07-10T15:20:51+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/491 منصور صفری دستان مرا بگیردستان مرا بگیرحسرت نمی گذارد تو را فراموشت کنم و عشق مانع ایست قلبی وتنها نگاه تو می تواند مانع از این مرگ شوددوستت دارم و می خواهم در کنار من بمانیبگذار این حسرت به واقعیتی تبدیل شود ودر کنارت بودن را احساس کنمای کاش می توانستی دیدگان شسته شده از اشک مرا ببینی ودستان مرا در حالی که تو را نشانه رفته اند وتنها با صدای قلب تو خو گرفته اند را احساس کنیلحظه لحظه های تنهایی من با تو و به یاد تو پر می شود وبدان تنها تو دلیل زنده بودنی....پنجره ای روبه فردا....دنیای این روزای من دستان مرا بگیر

دستان مرا بگیر
حسرت نمی گذارد تو را فراموشت کنم و عشق مانع ایست قلبی و
تنها نگاه تو می تواند مانع از این مرگ شود
دوستت دارم و می خواهم در کنار من بمانی
بگذار این حسرت به واقعیتی تبدیل شود و
در کنارت بودن را احساس کنم
ای کاش می توانستی دیدگان شسته شده از اشک مرا ببینی و
دستان مرا در حالی که تو را نشانه رفته اند و
تنها با صدای قلب تو خو گرفته اند را احساس کنی
لحظه لحظه های تنهایی من با تو و به یاد تو پر می شود و
بدان تنها تو دلیل زنده بودنی....

پنجره ای روبه فردا....دنیای این روزای من

]]>
شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ 2015-06-23T07:55:36+01:00 2015-06-23T07:55:36+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/490 منصور صفری شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ : شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ :ﯾﮏ : ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﻭ : ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.سه : ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ ندﺍﺭﻡ ﻭﮔﺮﻧﻪ این ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.چهار : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ شد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ متوﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻡ.پنج : ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ،رﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ .شش : ﻣﻼﮎ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺮﺍﻓﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ.

شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ :

شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ :
ﯾﮏ : ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺩﻭ : ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.
سه : ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ ندﺍﺭﻡ ﻭﮔﺮﻧﻪ این ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
چهار : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ شد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ متوﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻡ.
پنج : ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ،
رﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ .
شش : ﻣﻼﮎ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺮﺍﻓﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ.

]]>
گرفتاری 2015-06-23T07:52:57+01:00 2015-06-23T07:52:57+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/489 منصور صفری گرفتاری

گرفتاری


]]>
خیال تو 2015-06-18T14:41:00+01:00 2015-06-18T14:41:00+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/488 منصور صفری خیال تو خیال توخیال آمدنت دیشبم به سر می زدنیامدی كه ببینی دلم چه پر می زدبه خواب رفتم و نیلوفری بر آب شكفتخیال روی تو نقشی به چشم تر می زدشراب لعل تو می دیدم و دلم می خواستهزار وسوسه ام چنگ در جگر می زدزهی امید كه كامی از آن دهان می جستزهی خیال كه دستی در آن كمر می زددریچه ای به تماشای باغ وا می شددلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زدتمام شب به خیال تو رفت و ، می دیدمكه پشت پرده ی اشكم سپیده سر می زد " امیرهوشنگ ابتهاج"
خیال تو


http://storage.beytoote.com/images/banners/supads/m0004.jpg
خیال تو
خیال آمدنت دیشبم به سر می زد


نیامدی كه ببینی دلم چه پر می زد


به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شكفت


خیال روی تو نقشی به چشم تر می زد


شراب لعل تو می دیدم و دلم می خواست


هزار وسوسه ام چنگ در جگر می زد


زهی امید كه كامی از آن دهان می جست


زهی خیال كه دستی در آن كمر می زد


دریچه ای به تماشای باغ وا می شد


دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زد


تمام شب به خیال تو رفت و ، می دیدم


كه پشت پرده ی اشكم سپیده سر می زد " امیرهوشنگ ابتهاج"
]]>
دلم دو واره هواته کرده 2015-06-01T15:34:27+01:00 2015-06-01T15:34:27+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/487 منصور صفری هویت گمشده سراینده : امین شیرزادی آهنگ جدید زیبا از کوروش  تیمورزاده به اسم هویت گمشده شعری به گویش کرمانشاهی دلم دوواره ، هَوا ته کرده ، هوای سکوت و صِداتَه کرده یه زخمِ کهنه ، یه داغِ تازه ، مُخا دِلمه اَ پا بِنازه آخه چجوری اِی همه ، خیالهِ حاشا بکنم هویتِ گمشدمَه، چجوری پیدا بکنم دلِم گرفته از خودِم ، دلِم گرفته از همه دلِم یه خلوتی مُخا ، که اِی روزا خیلی کَمَه دلِم یه خلوتی مُخا ، که با خودِم رو راست بِشم یه خلوتی که تو هواش ، یه نفسِ سیر بکشم بذار تمام شهر هم ، اِی حِسه انکار ب هویت گمشده
سراینده : امین شیرزادی

آهنگ جدید زیبا از کوروش  تیمورزاده به اسم هویت گمشده

شعری به گویش کرمانشاهی

دلم دوواره ، هَوا ته کرده ، هوای سکوت و صِداتَه کرده
یه زخمِ کهنه ، یه داغِ تازه ، مُخا دِلمه اَ پا بِنازه
آخه چجوری اِی همه ، خیالهِ حاشا بکنم
هویتِ گمشدمَه، چجوری پیدا بکنم
دلِم گرفته از خودِم ، دلِم گرفته از همه
دلِم یه خلوتی مُخا ، که اِی روزا خیلی کَمَه
دلِم یه خلوتی مُخا ، که با خودِم رو راست بِشم
یه خلوتی که تو هواش ، یه نفسِ سیر بکشم
بذار تمام شهر هم ، اِی حِسه انکار بکُنن
بنایِ خاطراتمه ، ایجوری آوار بکُنن
دیَه بریدم ، هوامِه نَری ، دلِم گرفته ، صِدامَه نَری
بیا و اِمشو ،خودت صدام کُن ، تو دَروَچایِ چِشامَه وا کو
تو دَروَچایِ چِشامَه وا کو ،
هَر شو ، خاوِ چِشاتَه دیدم ، نودی ، شکستم و بریدم
وَختی ، دیَه دلِم اَ پا نِشت ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم
جُورِ ،اذانِ عاشقانه ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم
اینجا ، خودِمَه پیدا کردم ، اِمرو ، به آرزوم رسیدم
هَر شو ، خاوِ چِشاتَه دیدم ، نودی ، شکستم و بریدم
وَختی ، دیَه دلِم اَ پا نِشت ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم
جُورِ ،اذانِ عاشقانه ،
اینجا ، صدای تونَه شنیدم ،
اینجا ، خودِمَه پیدا کردم ،
اِمرو ، به آرزوم رسیدم

رمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps

Download
http://facenama.com/i/avatars/1431261792597433.png
دلم دو واره هواته کرده هوای سکوت و صداته کرده
ی زخم کهنه ی داغ تازه میخوا دلمه ا پا بنازه
اخه چجوریای همه خیاله حاشا بکنم
هویت گمشدمه چجوری پیدا بکنم
دلم گرفته ا خودم دلم گرفته ا همه
دلم ی خلوتی مخواد که ای روزا خیلی کمه
دلم ی خلوتی مخواد که با خودم روراست بشم
دلم ی خلوتی مخواد که تو هواش ی نفس سیر بکشم
بزار تمام شهر هم ای حسه انکار بکنن
بنای خاطراتمه ایجوری آوار بکنن
دیه بریدم هوامه نیری دلم گرفته صدامه نیری
بیا و امشو خودت صدام کن تو در وچای چشامه وا کن
.............
]]>
:: سلام بر 175 مروارید دست بسته :: 2015-05-30T05:55:34+01:00 2015-05-30T05:55:34+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/486 منصور صفری :: سلام بر 175 مروارید دست بسته :: سلام بر غیرت هایی كه مردانه نفسشان را ٢٩ سال در سینه ای به وسعت تمام هستی حبس كردن سلامی كه با درد از درون سینه ام تقدیمشان میكنم سلام بر ١٧٥مروارید.سلام بر شهداى غواص... :: سلام بر 175 مروارید دست بسته ::
سلام بر شهدای غواص

سلام بر غیرت هایی كه مردانه نفسشان را ٢٩ سال در سینه ای به وسعت تمام هستی حبس كردن سلامی كه با درد از درون سینه ام تقدیمشان میكنم

سلام بر ١٧٥مروارید.سلام بر شهداى غواص...

]]>
مرتضی پاشایی بنام کجایی 2015-05-29T13:57:36+01:00 2015-05-29T13:57:36+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/485 منصور صفری دانلود آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی با بالاترین کیفیت آهنگساز : مرتضی پاشایی ، ترانه : مهرزاد امیرخانی ، تنظیم : معین راهبر برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید … متن آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی : امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم امشبم زول زدم مثل هرشب به عکست رو دیوار گریه کردم گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم کجایی بیا خیلی تنهام کجایی که تاریکه دنیام برات مینویسم یه نامه کجایی که غم تو چ دانلود آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی با بالاترین کیفیت

آهنگساز : مرتضی پاشایی ، ترانه : مهرزاد امیرخانی ، تنظیم : معین راهبر

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی :

امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم
گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم
امشبم زول زدم مثل هرشب به عکست رو دیوار
گریه کردم گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم
کجایی بیا خیلی تنهام
کجایی که تاریکه دنیام
برات مینویسم یه نامه
کجایی که غم تو چشامه
کجایی که من بی قرارم
کجایی که طاقت ندارم
کجایی بیا بسه دوری
چجوری تونستی چجوری

 ♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی

♫♫♫♫♫♫

امشبم مثل هرشب یه نامه برات مینویسم مینویسم
مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم
امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم
مینویسم مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم
کجایی بیا خیلی تنهام
کجایی که تاریکه دنیام
برات مینویسم یه نامه
کجایی که غم تو چشامه
کجایی که من بی قرارم
کجایی که طاقت ندارم
کجایی بیا بسه دوری
چجوری تونستی چجوری


]]>
اسمم هنوز روته 2015-05-27T14:28:59+01:00 2015-05-27T14:28:59+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/484 منصور صفری اسمم هنوز روته   تو این کوچه خیابونا منو با دست نشون میدن آخه این آدما هیچ وقت منو بی تو نمی دیدن چی میشه فکر من باشی بگی حال منو داری تو حتی خودت و یه شب به جای من نمی ذاری بیا برگرد دیوونه یه دنیا باهات حرف دارم میگن دیوونه شم شاید میگن مشکوکه رفتارم تو این روزایی که نیستی همه چی به تو مربوطه خودمو دست می ندازم میگم اسمم هنوز روته   مهم نیست واسه من اصلا کی داره از تو چی میگه خودم خوب اینو فهمیدم نمی رسم به تو دیگه یجورایی خودم دیگه دارم می ترسم از کارام بیا برگرد د اسمم هنوز روته
 
تو این کوچه خیابونا منو با دست نشون میدن
آخه این آدما هیچ وقت منو بی تو نمی دیدن
چی میشه فکر من باشی بگی حال منو داری
تو حتی خودت و یه شب به جای من نمی ذاری
بیا برگرد دیوونه یه دنیا باهات حرف دارم
میگن دیوونه شم شاید میگن مشکوکه رفتارم
تو این روزایی که نیستی همه چی به تو مربوطه
خودمو دست می ندازم میگم اسمم هنوز روته

 

مهم نیست واسه من اصلا کی داره از تو چی میگه
خودم خوب اینو فهمیدم نمی رسم به تو دیگه
یجورایی خودم دیگه دارم می ترسم از کارام
بیا برگرد دیوونه میگن مشکوکه رفتارام
بیا برگرد دیوونه یه دنیا باهات حرف دارم
میگن دیوونه شم شاید میگن مشکوکه رفتارم
تو این روزایی که نیستی همه چی به تو مربوطه
خودمو دست می ندازم میگم اسمم هنوز روته

]]>
این ادب اصیلمان است 2015-05-25T15:37:11+01:00 2015-05-25T15:37:11+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/483 منصور صفری در تصاویرحکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست ، هیچکس سوار بر اسب نیست هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید , در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد. این ادب اصیلمان است : نجابت ، قدرت ، احترام ، مهربانی ، خوشرویی هم وطن ایرانی من ، ایرانی اصیل بمان


در تصاویرحکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست ، هیچکس سوار بر اسب نیست

هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید , در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.

این ادب اصیلمان است : نجابت ، قدرت ، احترام ، مهربانی ، خوشرویی

هم وطن ایرانی من ، ایرانی اصیل بمان

]]>
صدای سکوت 2015-05-24T14:49:58+01:00 2015-05-24T14:49:58+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/482 منصور صفری صدای سکوت
http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20134183820512995921374296856.6514.jpg
]]>
هرسین در گستره تاریخ 2015-05-24T07:16:41+01:00 2015-05-24T07:16:41+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/481 منصور صفری هرسین در گستره تاریخ ((هرسین)) از شهرستان‌های استان کرمانشاه است که در این کتاب اطلاعاتی درباره جغرافیای طبیعی, پیشینه و سیر تاریخی, آثار باستانی, جغرافیای اقتصادی, جغرافیای انسانی و علما و شعرا و مشاهیر آن فراهم آمده است .کتاب با عکس‌هایی از اماکن باستانی همراه گشته و با فهرست منابع, چند عکس و تصویر تعدادی سند درباره این شهرستان و تاریخ و مردم آن به پایان می‌رسد . نویسند هرسین در گستره تاریخ
نویسنده رحیمی - کیومرث
محل نشر تهران
تاریخ نشر 1379/02/05
رده دیویی 955.4423
قطع وزیری
جلد شومیز
تعداد صفحه 220
نوع اثر تالیف
زبان کتاب فارسی
نوبت چاپ 1
تیراژ 3000
شابک 964-92268-8-5
]]>
خدای من..... 2015-05-19T16:13:53+01:00 2015-05-19T16:13:53+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/480 منصور صفری خدای من..... خدای من.....
http://farajok.com/wp-content/uploads/2014/06/1400590671416642.jpeg
]]>
چرا بلاگفا از دسترس خارج شده است؟ 2015-05-11T12:45:01+01:00 2015-05-11T12:45:01+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/479 منصور صفری چرا بلاگفا از دسترس خارج شده است؟تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰  یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.به گزارش ایسنا: سایت بلاگفا - یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.این اختلال از روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای سایت بلاگفا به وجود آمده است و علیرغم پیغامی که این سایت برای کاربران مبنی
چرا بلاگفا از دسترس خارج شده است؟
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰
 یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.
به گزارش ایسنا: سایت بلاگفا - یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.

این اختلال از روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای سایت بلاگفا به وجود آمده است و علیرغم پیغامی که این سایت برای کاربران مبنی بر رفع خرابی تا دو روز آتی منتشر کرده است، اما همچنان کاربران این سرویس‌دهنده وبلاگی امکان دسترسی به صفحه مدیریت وبلاگ خود را ندارند.

با گذشت سه روز از این خرابی همچنان در صورت مراجعه به آدرس بلاگفا پیغامی مبنی بر اینکه «دوستان و کاربران عزیز سایت، به دلیل برخی مشکلات و انتقال سرورها به مکان جدید برای دو روز آتی امکان ارائه خدمات سایت وجود ندارد.از صبر و شکیبایی شما متشکریم » نمایش داده می شود.

: چرا بلاگفا از دسترس خارج شد؟

چرا بلاگفا از دسترس خارج شد؟

تیتر نیوز کرمانشاه : سرویس بلاگفا که سومین سایت اینترنتی ایران بوده و رتبه ۲۲۳ جهان در سایت الکسا را در اختیار دارد، از روز ۵ شنبه به خاطر انتقال مکانی تعدادی از سرورها، برخی از وبلاگ ها و بخش بروزرسانی (مدیریتی) تمامی اکانت هایش از دسترس خارج شد.

تیم مدیریت این سایت در صفحه اصلی، آورده است: «کاربران محترم و همراهان عزیز سایت. نیاز به تغییر مکان سرورهای سایت بود که اینکار در اواخر هفته پیش آغاز شد اما متاسفانه این انتقال طبق برنامه پیش نرفت و در این بین به سخت افزارهای مهم سایت آسیب جدی رسیده است. برطرف کردن مشکل نیاز به چند روزی وقت دارد و احتمالا اینکار تا ابتدای هفته جاری (هفته آخر اردیبهشت ماه) بطول خواهد انجامید و امیدواریم پس از آن خدمات سایت بصورت عادی ادامه پیدا کند. عمیقاً از آنچه پیش آمده متاسفیم. از صبر و شکیبایی شما متشکریم.»

البته این موضوع با ابهاماتی همراه است که ما آن را از علیرضا شیرازی، مدیر بلاگفا جویا شدیم که می توانید با همراهی دیجیاتو، در ادامه آن را مطالعه کنید.

علیرضا شیرازی در مورد زمان بازگشت بلاگفا به شرایط قبلی به دیجیاتو گفت: مشکلات سخت افزاری برای سرورهایمان در کانادا پیش آمده، که طی اعلام تیم پشتیبانی تا ۴ روز این مشکلات برطرف می گردد و با در نظر گرفتن کپی دیتاهای سایت و کارهای دیگر، می توان گفت این مشکل طی ۵ روز حل می شود.

با این وعده شیرازی، سرویس ها و بلاگ هایی که در دسترس نیستند تا روز ۳ شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در اختیار تمام کاربران و مخاطبین قرار خواهند گرفت.

مدیر سایت بلاگفا درباره اینکه «چرا سرورهای سایت را به ایران منتقل نمی نمایید؟» اظهار کرد: چرا باید این کار را بکنیم. در صورت انتقال سرورها به ایران فقط ممکن است سرعت اتصال برخی از کاربران به سایت بهتر شود.

وی ادامه داد: در کشورمان قوانین روشنی برای ارائه خدمات دیتاسنترها و سرورهای اختصاصی وجود ندارد. من خودم کاربر برخی از سرورهای داخلی هستم و باید بگویم برخی از دیتاسنترهای ایرانی، ارتباطشان با شبکه داخلی و ملی قطع است چه برسد به ارتباط با خارج از کشور.

شیرازی افزود: در ضمن باید گفت سرورهای اختصاصی خارج از کشور، بسیار ارزان تر و به صرفه تر از نمونه های داخلی است.

مدیر بلاگفا درباره شایعات مبنی بر هک شدن سایت به دیجیاتو اعلام کرد: نه این طور نیست. ما از ابتدا قرار بود با یک برنامه ریزی درست، تغییراتی در دیتا سنتر خود انجام دهیم و سرورهای جدیدی را اضافه نماییم اما مشکلی در کانادا بوجود آمد و آنها اعلام کردند که تغییراتی برای ۲ تا ۴ ساعت انجام می گردد.

وی اضافه کرد: البته این تغییرات چند ساعته در نهایت منجر به فرآیند انتقال ۴ روزه شد و ما پس از تحویل گرفتن سرورها، کار کپی اطلاعات را طی یک روز انجام می دهیم تا بلاگفا هر چه زودتر در دسترس کاربران قرار گیرد. هیچ هکی انجام نشده و سرورهای ما در روزهای اخیر از مبدا قطع بوده اند.

شیرازی با اشاره به اینکه «نگران کاهش کاربر به خاطر در دسترس نبودن بلاگ ها و بروزرسانی نیست»، بیان کرد: بیشتر بلاگ ها در دسترس هستند اما نمی توانند به روز رسانی شوند. پس تاثیری در ادامه همکاری کاربران قبلی وجود ندارد هر چند که در نمایش برخی از بلاگ ها مشکلاتی نیز موجود است


]]>
جوری زندگی کن که خدالایکت کنه نه بنده ش. 2015-05-09T05:55:34+01:00 2015-05-09T05:55:34+01:00 tag:http://plzw8.mihanblog.com/post/478 منصور صفری جوری زندگی کن که خدالایکت کنه نه بنده ش.
http://www.upsara.com/images/m2z3_phpthu23mb_generated_thumbnailjpg.png
]]>