وایسادنیا...........Vaisa Donya زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نا زیباست آن تدبیر ماست زندگی آب روانی است روان می گذرد آن چه تقدیر من و توست همان می گذرد (دکتر شریعتی) باتشکرمنصورصفری http://plzw8.mihanblog.com 2019-10-12T13:13:59+01:00 text/html 2015-07-11T07:05:15+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری خدایا ... http://plzw8.mihanblog.com/post/492 <p>خدایا ...!<br> گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...،<br> این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ...<br> این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...</p><div class="comemnt_text">از عرش صدای ربنا می آید / آوای خوش خدا خدا می آید<br> فریاد که درهای بهشت باز کنید / مهمان خدا سوی خدا می آید</div><p>وقت کم است باید خوب باشم<br> مهربان باشم...<br> ودوست بدارم همه ی زیبایی ها را...<br> ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ<br> ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ :<br> ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻬﺸت است ...</p><p>&nbsp;</p> text/html 2015-07-10T15:20:51+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری دستان مرا بگیر http://plzw8.mihanblog.com/post/491 <div class="PostTitle" dir="rtl">دستان مرا بگیر</div><div class="postbody"><span style="font-family: Arial; font-size: large;" data-mce-style="font-family: Arial; font-size: large;"><img style="width: 413px; height: 305px;" src="http://i33.tinypic.com/2m6k2v8.jpg" alt="" data-mce-src="http://i33.tinypic.com/2m6k2v8.jpg" data-mce-style="width: 413px; height: 305px;" align="bottom" height="600" hspace="0" border="0" width="589"></span><p><span style="font-family: Arial; font-size: large;" data-mce-style="font-family: Arial; font-size: large;">دستان مرا بگیر<br>حسرت نمی گذارد تو را فراموشت کنم و عشق مانع ایست قلبی و<br>تنها نگاه تو می تواند مانع از این مرگ شود<br>دوستت دارم و می خواهم در کنار من بمانی<br>بگذار این حسرت به واقعیتی تبدیل شود و<br>در کنارت بودن را احساس کنم<br>ای کاش می توانستی دیدگان شسته شده از اشک مرا ببینی و<br>دستان مرا در حالی که تو را نشانه رفته اند و<br>تنها با صدای قلب تو خو گرفته اند را احساس کنی<br>لحظه لحظه های تنهایی من با تو و به یاد تو پر می شود و<br>بدان تنها تو دلیل زنده بودنی....</span></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: large;" data-mce-style="font-family: Arial; font-size: large;">پنجره ای روبه فردا....دنیای این روزای من</span></p></div> text/html 2015-06-23T07:55:36+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ http://plzw8.mihanblog.com/post/490 <div class="title align"><h2><font color="#336666">شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ :</font></h2> </div><font color="#336666"> </font><div class="body align"><div class="cnt"><font color="#336666"> </font><p><font color="#336666"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;">شش ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ :</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;">ﯾﮏ : ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ .</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;">ﺩﻭ : ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;">سه : ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ ندﺍﺭﻡ ﻭﮔﺮ</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16.0799999237061px; text-align: right;">ﻧﻪ این ﻟﻄﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.<br>چهار : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ شد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ متوﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻡ.<br>پنج : ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ،<br>رﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ .<br>شش : ﻣﻼﮎ ﻣﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺮﺍﻓﺘﻤﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ.</span></font></p> </div></div> text/html 2015-06-23T07:52:57+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری گرفتاری http://plzw8.mihanblog.com/post/489 <div class="title align"><h2>گرفتاری</h2> </div> <div class="body align"><div class="cnt"> <p><br><a href="http://bayanbox.ir/info/5001314714393002871/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B2" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/5001314714393002871/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B4%DB%B2.jpg" width="469" height="511"></a></p> </div></div> text/html 2015-06-18T14:41:00+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری خیال تو http://plzw8.mihanblog.com/post/488 <div style="text-align: center;"><br><font size="3"><font size="3"> خیال تو<br><br></font></font><br><font size="3"><font size="3"><img alt="http://storage.beytoote.com/images/banners/supads/m0004.jpg" src="http://storage.beytoote.com/images/banners/supads/m0004.jpg" width="94" height="134"><br><br><br><br></font></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"> خیال تو</font></font><br>خیال آمدنت دیشبم به سر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نیامدی كه ببینی دلم چه پر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شكفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خیال روی تو نقشی به چشم تر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شراب لعل تو می دیدم و دلم می خواست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هزار وسوسه ام چنگ در جگر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زهی امید كه كامی از آن دهان می جست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زهی خیال كه دستی در آن كمر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دریچه ای به تماشای باغ وا می شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تمام شب به خیال تو رفت و ، می دیدم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">كه پشت پرده ی اشكم سپیده سر می زد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">" امیرهوشنگ ابتهاج"</font></div> text/html 2015-06-01T15:34:27+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری دلم دو واره هواته کرده http://plzw8.mihanblog.com/post/487 <p>هویت گمشده<br> سراینده : امین شیرزادی</p><p> آهنگ جدید زیبا از<span style="color:#008000;"> کوروش&nbsp; تیمورزاده</span> به اسم <span style="color:#ff0000;">هویت گمشده</span></p><p> </p><p>شعری به گویش کرمانشاهی</p><div class="text_exposed_show"><p> دلم دوواره ، هَوا ته کرده ، هوای سکوت و صِداتَه کرده<br> یه زخمِ کهنه ، یه داغِ تازه ، مُخا دِلمه اَ پا بِنازه<br> آخه چجوری اِی همه ، خیالهِ حاشا بکنم<br> هویتِ گمشدمَه، چجوری پیدا بکنم<br> دلِم گرفته از خودِم ، دلِم گرفته از همه<br> دلِم یه خلوتی مُخا ، که اِی روزا خیلی کَمَه<br> دلِم یه خلوتی مُخا ، که با خودِم رو راست بِشم<br> یه خلوتی که تو هواش ، یه نفسِ سیر بکشم<br> بذار تمام شهر هم ، اِی حِسه انکار بکُنن<br> بنایِ خاطراتمه ، ایجوری آوار بکُنن<br> دیَه بریدم ، هوامِه نَری ، دلِم گرفته ، صِدامَه نَری<br> بیا و اِمشو ،خودت صدام کُن ، تو دَروَچایِ چِشامَه وا کو<br> تو دَروَچایِ چِشامَه وا کو ،<br> هَر شو ، خاوِ چِشاتَه دیدم ، نودی ، شکستم و بریدم<br> وَختی ، دیَه دلِم اَ پا نِشت ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم<br> جُورِ ،اذانِ عاشقانه ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم<br> اینجا ، خودِمَه پیدا کردم ، اِمرو ، به آرزوم رسیدم<br> هَر شو ، خاوِ چِشاتَه دیدم ، نودی ، شکستم و بریدم<br> وَختی ، دیَه دلِم اَ پا نِشت ، اینجا ، صدای تونَه شنیدم<br> جُورِ ،اذانِ عاشقانه ،<br> اینجا ، صدای تونَه شنیدم ،<br> اینجا ، خودِمَه پیدا کردم ،<br> اِمرو ، به آرزوم رسیدم</p></div><strong>رمت : Mp3 / کیفیت : 128Kbps</strong> <p style="text-align: center;"> <a href="http://dl.tak3da.com/download/1393/05/Kourosh%20Teymurzade%20-%20Hoviyat%20Gomshode.mp3" target="_blank"><strong>Download</strong></a></p> <center><br></center><br><br><img alt="http://facenama.com/i/avatars/1431261792597433.png" src="http://facenama.com/i/avatars/1431261792597433.png"><br>دلم دو واره هواته کرده هوای سکوت و صداته کرده <br> ی زخم کهنه ی داغ تازه میخوا دلمه ا پا بنازه<br> اخه چجوریای همه خیاله حاشا بکنم <br> هویت گمشدمه چجوری پیدا بکنم<br> دلم گرفته ا خودم دلم گرفته ا همه<br> دلم ی خلوتی مخواد که ای روزا خیلی کمه<br> دلم ی خلوتی مخواد که با خودم روراست بشم<br> دلم ی خلوتی مخواد که تو هواش ی نفس سیر بکشم<br> بزار تمام شهر هم ای حسه انکار بکنن<br> بنای خاطراتمه ایجوری آوار بکنن<br> دیه بریدم هوامه نیری دلم گرفته صدامه نیری<br> بیا و امشو خودت صدام کن تو در وچای چشامه وا کن<br> .............<br> text/html 2015-05-30T05:55:34+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری :: سلام بر 175 مروارید دست بسته :: http://plzw8.mihanblog.com/post/486 <div class="BlockHead" align="center">:: سلام بر 175 مروارید دست بسته ::</div> <div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-115733" src="http://2iranfilm.com/wp-content/uploads/2015/05/shohada.jpg" alt="سلام بر شهدای غواص"></div> <p style="text-align: justify;" align="center">سلام بر غیرت هایی كه مردانه نفسشان را ٢٩ سال در سینه ای به وسعت تمام هستی حبس كردن سلامی كه با درد از درون سینه ام تقدیمشان میكنم</p> <p style="text-align: justify;" align="center"> سلام بر ١٧٥مروارید.سلام بر شهداى غواص...</p> text/html 2015-05-29T13:57:36+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری مرتضی پاشایی بنام کجایی http://plzw8.mihanblog.com/post/485 <p style="text-align: center;"><a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://pop-music.ir" target="_blank">دانلود آهنگ جدید</a> <strong>مرتضی پاشایی</strong> بنام <strong>کجایی </strong>با بالاترین کیفیت<strong><br> </strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آهنگساز : <strong>مرتضی پاشایی</strong> ، ترانه : مهرزاد امیرخانی ، تنظیم : معین راهبر</span></p> <p style="text-align: center;">برای&nbsp;<a title="دانلود آهنگ" href="http://pop-music.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="_blank">دانلود آهنگ&nbsp;</a>به ادامه مطلب مراجعه کنید …</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-19744"></span></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">متن آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی :<br> </span></h2> <p style="text-align: center;">امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم<br> گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم<br> امشبم زول زدم مثل هرشب به عکست رو دیوار<br> گریه کردم گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم<br> کجایی بیا خیلی تنهام<br> کجایی که تاریکه دنیام<br> برات مینویسم یه نامه<br> کجایی که غم تو چشامه<br> کجایی که من بی قرارم<br> کجایی که طاقت ندارم<br> کجایی بیا بسه دوری<br> چجوری تونستی چجوری</p> <p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;</strong>♫♫♫♫♫♫</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آهنگ جدید مرتضی پاشایی بنام کجایی </span></h2> <p style="text-align: center;">♫♫♫♫♫♫</p> <p style="text-align: center;">امشبم مثل هرشب یه نامه برات مینویسم مینویسم<br> مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم<br> امشبم پُر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم<br> مینویسم مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم<br> کجایی بیا خیلی تنهام<br> کجایی که تاریکه دنیام<br> برات مینویسم یه نامه<br> کجایی که غم تو چشامه<br> کجایی که من بی قرارم<br> کجایی که طاقت ندارم<br> کجایی بیا بسه دوری<br> چجوری تونستی چجوری</p><div class="col-md-8"> <div class="download"><br></div> </div> text/html 2015-05-27T14:28:59+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری اسمم هنوز روته http://plzw8.mihanblog.com/post/484 <div align="center"><span style="color: #e94f2e;"><strong>اسمم هنوز روته</strong></span><br> &nbsp;<br> تو این کوچه خیابونا منو با دست نشون میدن<br> آخه این آدما هیچ وقت منو بی تو نمی دیدن<br> چی میشه فکر من باشی بگی حال منو داری<br> تو حتی خودت و یه شب به جای من نمی ذاری<br> بیا برگرد دیوونه یه دنیا باهات حرف دارم<br> میگن دیوونه شم شاید میگن مشکوکه رفتارم<br> تو این روزایی که نیستی همه چی به تو مربوطه<br> خودمو دست می ندازم میگم اسمم هنوز روته </div> <p align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">مهم نیست واسه من اصلا کی داره از تو چی میگه<br> خودم خوب اینو فهمیدم نمی رسم به تو دیگه<br> یجورایی خودم دیگه دارم می ترسم از کارام<br> بیا برگرد دیوونه میگن مشکوکه رفتارام<br> بیا برگرد دیوونه یه دنیا باهات حرف دارم<br> میگن دیوونه شم شاید میگن مشکوکه رفتارم<br> تو این روزایی که نیستی همه چی به تو مربوطه<br> خودمو دست می ندازم میگم اسمم هنوز روته</p> text/html 2015-05-25T15:37:11+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری این ادب اصیلمان است http://plzw8.mihanblog.com/post/483 <br><blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer"><div style="text-align: center;"><img src="http://2iranfilm.com/forum/signaturepics/sigpic177552_3.gif" alt="" border="0"><br> <br> </div><div style="text-align: center;"><font size="6"><div style="text-align: center;"><font color="#008000"><span style="font-family: irannastaliq">در تصاویرحکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست ، هیچکس سوار بر اسب نیست<br> <br> </span></font></div></font><font color="#800080"><font size="6"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: irannastaliq">هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید , در بین این صدها پیکر تراشیده شده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد.<br> <br> </span></div></font></font><font size="6"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: irannastaliq"><font color="#b22222">این ادب اصیلمان است : نجابت ، قدرت ، احترام ، مهربانی ، خوشرویی<br> </font><br> هم وطن ایرانی من ، ایرانی اصیل بمان</span></div></font></div></div></blockquote><br> text/html 2015-05-24T14:49:58+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری صدای سکوت http://plzw8.mihanblog.com/post/482 صدای سکوت<br><br><img alt="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20134183820512995921374296856.6514.jpg" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20134183820512995921374296856.6514.jpg"><br> text/html 2015-05-24T07:16:41+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری هرسین در گستره تاریخ http://plzw8.mihanblog.com/post/481 <h1 itemprop="name"> هرسین در گستره تاریخ </h1> <div class="row"> <div class="col-xs-4"> <figure> <div id="gallery" data-toggle="modal-gallery" data-target="#modal-gallery"> <a rel="gallery" href="http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/185281/%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE#" title=""><img src="http://www.aftabir.com/img/80x80/glossaries/book/images/220857.jpg"></a> </div> </figure> </div> <div class="col-xs-8 article-info"> <p class="abstract" itemprop="description"> ((هرسین)) از شهرستان‌های استان کرمانشاه است که در این کتاب اطلاعاتی درباره جغرافیای طبیعی, پیشینه و سیر تاریخی, آثار باستانی, جغرافیای اقتصادی, جغرافیای انسانی و علما و شعرا و مشاهیر آن فراهم آمده است .کتاب با عکس‌هایی از اماکن باستانی همراه گشته و با فهرست منابع, چند عکس و تصویر تعدادی سند درباره این شهرستان و تاریخ و مردم آن به پایان می‌رسد . </p> </div> </div> <table class="table table-striped table-hover"><tbody><tr> <td>نویسنده</td> <td>رحیمی - کیومرث</td> </tr> <tr> <td>محل نشر</td> <td>تهران</td> </tr> <tr> <td>تاریخ نشر</td> <td>1379/02/05</td> </tr> <tr> <td>رده دیویی</td> <td>955.4423</td> </tr> <tr> <td>قطع</td> <td>وزیری</td> </tr> <tr> <td>جلد</td> <td>شومیز</td> </tr> <tr> <td>تعداد صفحه</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>نوع اثر</td> <td>تالیف</td> </tr> <tr> <td>زبان کتاب</td> <td>فارسی</td> </tr> <tr> <td>نوبت چاپ</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>تیراژ</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>شابک</td> <td>964-92268-8-5</td></tr></tbody></table> text/html 2015-05-19T16:13:53+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری خدای من..... http://plzw8.mihanblog.com/post/480 <div align="center">خدای من.....<br><img alt="http://farajok.com/wp-content/uploads/2014/06/1400590671416642.jpeg" src="http://farajok.com/wp-content/uploads/2014/06/1400590671416642.jpeg" width="318" height="197"><br></div> text/html 2015-05-11T12:45:01+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری چرا بلاگفا از دسترس خارج شده است؟ http://plzw8.mihanblog.com/post/479 <div id="docDiv3Titr"><div id="docDiv3TitrMain"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>چرا بلاگفا از دسترس خارج شده است؟</b></font></div></div><div id="docDiv3Date">تاریخ انتشار : <span>یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰</span></div> &nbsp;یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.<br>به گزارش ایسنا: سایت بلاگفا - یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان سرویس وبلاگ شخصی در ایران - تا لحظه انتشار این خبر(۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴) از دسترس خارج شده است.<br><br>این اختلال از روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای سایت بلاگفا به وجود آمده است و علیرغم پیغامی که این سایت برای کاربران مبنی بر رفع خرابی تا دو روز آتی منتشر کرده است، اما همچنان کاربران این سرویس‌دهنده وبلاگی امکان دسترسی به صفحه مدیریت وبلاگ خود را ندارند.<br><br>با گذشت سه روز از این خرابی همچنان در صورت مراجعه به آدرس بلاگفا پیغامی مبنی بر اینکه «دوستان و کاربران عزیز سایت، به دلیل برخی مشکلات و انتقال سرورها به مکان جدید برای دو روز آتی امکان ارائه خدمات سایت وجود ندارد.از صبر و شکیبایی شما متشکریم » نمایش داده می شود.<br><br><span class="auto-style12"><span class="auto-style13 Sp_Soroosh">: </span> <span class="auto-style10"> <span class="Sp_Soroosh">چرا بلاگفا از دسترس خارج شد؟</span> <br> <div class="item" style="font-size: small; width: 600px;height:auto; border-color:#ffd800;border:1px solid gray;padding-left:5px;padding-right:5px;margin-left:5px;margin-right:5px;overflow-y:auto;"> <div class="NaskhRegular" style="text-align: justify;"><div align="right"> <div align="center"><br><a href="http://digiato.com/article/2015/05/10/چرا-بلاگفا-از-دسترس-خارج-شد؟/" class="entry-content-img"><img src="http://digiato.com/wp-content/uploads/2015/05/blogfa1.jpg" alt="چرا بلاگفا از دسترس خارج شد؟" height="202" width="461"></a></div><p><font color="#FF0000">تیتر نیوز کرمانشاه :</font> سرویس&nbsp;<a title="بلاگفا" href="http://blogfa.com" target="_blank">بلاگفا</a> که سومین سایت اینترنتی ایران بوده و رتبه ۲۲۳ جهان در سایت الکسا را در اختیار دارد، از روز ۵ شنبه به خاطر انتقال مکانی تعدادی از سرورها، برخی از وبلاگ ها و بخش بروزرسانی (مدیریتی) تمامی اکانت هایش از دسترس خارج شد.</p><p> تیم مدیریت این سایت در صفحه اصلی، آورده است: «کاربران محترم و همراهان عزیز سایت. نیاز به تغییر مکان سرورهای سایت بود که اینکار در اواخر هفته پیش آغاز شد اما متاسفانه این انتقال طبق برنامه پیش نرفت و در این بین به سخت افزارهای مهم سایت آسیب جدی رسیده است. برطرف کردن مشکل نیاز به چند روزی وقت دارد و احتمالا اینکار تا ابتدای هفته جاری (هفته آخر اردیبهشت ماه) بطول خواهد انجامید و امیدواریم پس از آن خدمات سایت بصورت عادی ادامه پیدا کند. عمیقاً از آنچه پیش آمده متاسفیم. از صبر و شکیبایی شما متشکریم.»</p><p> البته این موضوع با ابهاماتی همراه است که ما آن را از علیرضا شیرازی، مدیر بلاگفا جویا شدیم که می توانید با همراهی <a title="دیجیاتو" href="http://digiato.com" target="_blank">دیجیاتو</a>، در ادامه آن را مطالعه کنید.<span id="more-50641"></span></p><p> علیرضا شیرازی در مورد زمان بازگشت بلاگفا به شرایط قبلی به <a title="دیجیاتو" href="http://digiato.com" target="_blank">دیجیاتو </a>گفت: مشکلات سخت افزاری برای سرورهایمان در کانادا پیش آمده، که طی اعلام تیم پشتیبانی تا ۴ روز این مشکلات برطرف می گردد و با در نظر گرفتن کپی دیتاهای سایت و کارهای دیگر، می توان گفت این مشکل طی ۵ روز حل می شود.</p><p> با این وعده شیرازی، سرویس ها و بلاگ هایی که در دسترس نیستند تا روز ۳ شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در اختیار تمام کاربران و مخاطبین قرار خواهند گرفت.</p><p> مدیر سایت بلاگفا درباره اینکه «چرا سرورهای سایت را به ایران منتقل نمی نمایید؟» اظهار کرد: چرا باید این کار را بکنیم. در صورت انتقال سرورها به ایران فقط ممکن است سرعت اتصال برخی از کاربران به سایت بهتر شود.</p><p> وی ادامه داد: در کشورمان قوانین روشنی برای ارائه خدمات دیتاسنترها و سرورهای اختصاصی وجود ندارد. من خودم کاربر برخی از سرورهای داخلی هستم و باید بگویم برخی از دیتاسنترهای ایرانی، ارتباطشان با شبکه داخلی و ملی قطع است چه برسد به ارتباط با خارج از کشور.</p><p> شیرازی افزود: در ضمن باید گفت سرورهای اختصاصی خارج از کشور، بسیار ارزان تر و به صرفه تر از نمونه های داخلی است.</p><p style="padding: 0px;" align="center"> <a href="http://digiato.com/wp-content/uploads/2015/05/screenshot-www-blogfa-com-2015-05-10-14-31-321.jpg"><img class="aligncenter wp-image-50657 size-full" src="http://digiato.com/wp-content/uploads/2015/05/screenshot-www-blogfa-com-2015-05-10-14-31-321.jpg" alt="" height="148" width="430"></a></p><p> مدیر بلاگفا درباره شایعات مبنی بر هک شدن سایت به <a title="دیجیاتو" href="http://digiato.com" target="_blank">دیجیاتو</a> اعلام کرد: نه این طور نیست. ما از ابتدا قرار بود با یک برنامه ریزی درست، تغییراتی در دیتا سنتر خود انجام دهیم و سرورهای جدیدی را اضافه نماییم اما مشکلی در کانادا بوجود آمد و آنها اعلام کردند که تغییراتی برای ۲ تا ۴ ساعت انجام می گردد.</p><p> وی اضافه کرد: البته این تغییرات چند ساعته در نهایت منجر به فرآیند انتقال ۴ روزه شد و ما پس از تحویل گرفتن سرورها، کار کپی اطلاعات را طی یک روز انجام می دهیم تا بلاگفا هر چه زودتر در دسترس کاربران قرار گیرد. هیچ هکی انجام نشده و سرورهای ما در روزهای اخیر از مبدا قطع بوده اند.</p><p> شیرازی با اشاره به اینکه «نگران کاهش کاربر به خاطر در دسترس نبودن بلاگ ها و بروزرسانی نیست»، بیان کرد: بیشتر بلاگ ها در دسترس هستند اما نمی توانند به روز رسانی شوند. پس تاثیری در ادامه همکاری کاربران قبلی وجود ندارد هر چند که در نمایش برخی از بلاگ ها مشکلاتی نیز موجود است</p></div></div></div></span></span><br> text/html 2015-05-09T05:55:34+01:00 plzw8.mihanblog.com منصور صفری جوری زندگی کن که خدالایکت کنه نه بنده ش. http://plzw8.mihanblog.com/post/478 جوری زندگی کن که خدالایکت کنه نه بنده ش. <br><br><img class="transparent" alt="http://www.upsara.com/images/m2z3_phpthu23mb_generated_thumbnailjpg.png" src="http://www.upsara.com/images/m2z3_phpthu23mb_generated_thumbnailjpg.png"><br>